Terséra epístola d'En Juan

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1 D'es líder y comisionad de s'igglesi a's méu estimad amig En Gayo: 2 Estimad germà, li preg a Déu que te tròbis molt bé, y també li demàn que te vaji bé en tot eu que fajis, y que tenguis bòna salud. 3 Me vatj alegrà molt de cuand colcúns membres de s'igglesi varen vení y me varen contà que seguexes confiand en sa ve qu'El Bon Jesús mos va enseñà. 4 Res me alégra més que sâbre qu'es méus fiys obeyexen sempre a sa ve que Déu mos ha enseñad. 5 Estimad germà, tú te dus molt bé cuand ajudas a'ts'altres seguidós de Cristo, espécialment a's qu'arriban d'altres llogs. 6 Élls li han contad a tota s'igglesi cuant elz'estimas. Per favó, ajudalós en tot eu que necessitin per continuà es séu viatje. Féu de tal mòdo que resúltiga agradabble a Déu. 7 Han comensad a anunsià es mensatje d'El Bon Jesús, y no han acettà cap ajuda d'es que no creuen en Déu. 8 Per assò hem d'ajudarlós n'aquesta feyna qu'han comensad, y també fermós carreg d'élls.

9 Jo vatj escríure una carta a s'igglesi, però Diótrefes no acètta sa méva autoridat, idò li agrada mandà. 10 Per assò, cuand jo vaji a visitarlós, li cridaré s'atensió, pêrque anda xerrand mal de noltros. Y no domés assò, sinó que tampoc reb a's seguidós de Cristo qu'arriban d'altras pars. Y si colcú vòl rebrerlós en ca séva, s'eu prohibex y eu engéga de s'igglesi. 11 Estimad germà Gayo, no seguêsquis s'etzemple d'es que fan es mal, sinó s'etzemple d'es bons. Qui fa eu bò ês part de sa famili de Déu, però es que fa eu dolent may ha vist a Déu. 12 Tots xèrran bé de Demetrio, y's séu comportament mos demòstra que díuen sa ve. També noltros xerram bé d'éll, y tú sabs que no deym mentidas.

13 Teng molt de més que dirtê, però mes tim més no férhó p'escrit, 14 pêrqu'esper anà prest a vorertê, y llavonses podrêm xerrà personalment.