Segona epístola de Juan

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1. D'es líder y comisionad de s'igglesi, a es germàns que Déu ha elegid: jo s'amo; y no domés jo, sinó també tots es qu'han conegud sa ve,

2. Sa quin mos fa estimarlós.

3. Li demàn a Déu es pare y a's séu fiy Bon Jesús que siguin bons emb vostaês, qu'es trattin emb molt d'amó, y lis dónguin sa séva pau. ¡que fajin qu'en vostês abundin sa ve y s'amó!

4. Me vatj alegrà molt d'a n'es trobà que colcúns de vostês víuen d'acord emb sa ve, com Déu es pare mos va mandà.

5. Ara lis demàn que mos amemos s'uns a s'altres. Aquest manament no ês nòu: ês es matex que se mos va donà cuand mos varem fé cristiàns.

6. Es que madò de ve també obeyêx es manaméns de Déu. Y com vostês eu han sabud dêsde es principi, Déu mos dèxa que visquêm amando sempre a es demés. ¡ alèrtaa emb so falsos mèstres!

7. En es mon heyà mols que enganan a sa gent diguend que Bon Jesús no vi a n'es mon com un hòmo de ve, de carn y bessó. Assò eu díu s'enemig de Cristo, qu'ês un mentidé.

8. Tenguin alèrta, per que no se pergui tot eu bò qu'hem fet per vostês. D'eu contrari vostês no rebràn de Déu es prèmit complet.

9. Si no quédan fidèls a eu que Cristo va enseñà, Déu s'apartarà de vostês. Però si se manténen ferms en eu que Cristo va enseñà, Déu es pare y es fiy estaaràn sempre emb vostês.

10. Si colcú và a visitarlós y no enseña aquestas còsas, no eu rebin en ca séva ni eu saluden.

11. Pêrque saludarló ês eu matex que fé eu dolent qu'éll fa.

12. Teng molt de que dirlís, però mes tim més no férhó per carta. Esper porê anà a visitarlós y parlarlís personalment. Axí estaré complétament felís.

13. S'igglesi von ara estig té una relassió molt estrêta emb sa vostr'igglesi. Y es membres d'aquesta igglesi lis mandan saludos.