Evangèli de San Matéu

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Gtk-find-and-replace.svg
Aquest artícul ha mesté d'essê revisad.
Gtk-find-and-replace.svg


1[editar]

1 Sa llista des'antepassads de Bon Jesús, descendent de David y d'Abram:

2 Abram va sê pare d'Issaac, aquest eu va sê de Jacob y aquest de Judà y es séus germàns. 3 Judà y Tamar varen essê es pares de Fares y Zérah. Fares va sê pare d'Hesrón y aquest d'Aram. 4 Aram, pare d'Aminadab; Aminadab, pare de Naasón; Naasón, pare de Salmón. 5 Salmón va sê pare de Booz, y sa mare d'aquesta va sê Rahab. Booz va sê pare d'Obed, y sa mare d'aquesta va sê Rut. Obed va sê pare de Jesé; 6 Jesé, pare d'es réy David. David va sê pare de Salomó, y sa mare d'aquesta va sê sa qu'hey havía estad dòna de Urías. 7 Salomó va sê pare de Roboam; Roboam, pare d'Abías; Abías, pare d'Asá; 8 Asá, pare de Josafat; Josafat, pare de Joram; Joram, pare d'Ozías. 9 Ozías va sê pare de Joatam; Joatam, pare d'Acaz; Acaz, pare d'Ezequías; 10 Ezequías, pare de Manasés. Manasés va sê pare de Josías; 11 Josías, pare de Jeconías y de sas sévas germànas, durant es destèrro en Bibilòni.

12 Después d'es destèrro en Bibilòni: Jeconías va sê pare de Salatiel; Salatiel, pare de Zorobabel; 13 Zorobabel, pare d'Abiud; Abiud, pare d'Eliacim; Eliacim, pare d'Assó. 14 Assó va sê pare de Sadoc; Sadoc, pare d'Aquim; Aquim, pare d'Eliud; 15 Eliud, pare d'Eleazar; Eleazar, pare de Matán; Matán, pare de Jacob. 16 Jacob va sê pare de Pèp, es hòmo de María, de sa quin va néxe Jesús, qu'ês cridad Crist.

17 De mòdo qu'havé catórze generassións dêsde Abram fins David, catórze dêsde David fins sa deportassió d'ets'israélitas a Bibilòni y altras catórze dêsde sa deportassió a Bibilòni fins es naxement de's Messías.

18 Es naxement de Bon Jesús va sê axí: María, sa séva mare, estava compromesa per casarsê emb Pèp; però antes de viure juns se va trobà encinta per es porê de s'Esperit Sant. 19 Pèp, es séu hòmo, qu'éra un hòmo just y no volía denunsià púbblicament a María, va decidí separarsê d'élla en secrêt. 20 Ja hey havía pensad férhó axí, cuand un àngel d'es señó se li va aparexa en sòmitas y li va dí: "Pèp, descendent de David, no tenguis po de prênde a María per dòna, pêrqu'es fiy qu'espéra ês òbra de s'Esperit Sant". 21 Élla donarà a llum un fiy, a quí posaràs es nom de Jesús, pêrqu'éll salvarà a's seu pobble de tots es séus pécads.

22 Tot axò s'estravengué per que se cumplís eu qu'es señó hey havía anunsiad p'es proféta: 23 "sa vèrge concebirá y donarà a llum un fiy a quí posaràn es nom d'Emanuel" , que traduid sinnifica: Déu emb noltros.

24 A n'es desperta, Pèp va fé eu qu's'Àngel d'es señó li hey havía ordenad: va dú a María a ca séva, 25 y sênse qu'havéssen fet vida en llog comú, élla va donà a llum un fiy, y éll li posà es nom de Jesús.

2[editar]

1 Jesús va néxe en Bel·lèm de Judèa cuand Herodes es Gros éra réy d'aquex país. En aquest'època, uns sabis de paíssos d'enfòra varen arribà a Jerusalèm 2 Y van demanà: ¿'Von està es nin que va néxe per essê es réy d'es jodíos? Anam veure sa séva estrella en es Llevant y hêm vengud a adolarló . 3 Es réy Heròdes y tots es habitàns de Jerusalèm se posaren mólt nirviosos cuand van escoltà xerrà d'axò. 4 Llavonses Herodes va reuní a's capellàns principals y a's mèstres de sa lley, y lis và demanà: ¿von té que néxe es Messías? 5 Élls li van di: en Bel·lèm de Judèa, pêrqu'axí eu va anunsià es profèta cuand và escriure:

6 'tú, Bel·lèm, éts important êntre es pobbles de Judá.

De tú néxerá un princep, que guiará a's méu pobble Israel' .

7 Herodes va mandà cridà en secrêt a es sabis y va averiguà cuand hey havía aparescud s'estrella. 8 Llevò lis va dí: 'vagin a Bel·lèm y averigüen tot eu que pugan atraca d'es nin. Cuand eu encuentren, avísenme. Jo també vuy na a adolarló'.

9 Después d'escoltà a n'es réy, es sabis varen sortí de cap Bel·lèm. Devant d'élls anava sa matéxa estrella qu'havían vist en Sa séva país. Finalment, s'estrella se aturà demunt sa casa von estava es nin. 10 ¡quê felissos se posaren es sabis a n'es veure s'estrella! 11 Cuand varen entrà en sa casa, varen veure a n'es nin emb María, Sa séva mare, y se varen ajonoyà per adorarló. Varen obrí es cofres que duyan y li varen regalà a n'es nin ò, incèns y mirra. 12 Déu lis avisó a es sabis, en un sòmit, que no tornassen a n'es palàu de Herodes. élls, llavonses, s'en varen entornà a es séu país per altre camí.

13 llevò que varen partí, un àngel d'es señó se va aparexa en sòmits a Pèp y li va dí: xéquêt, jès emb tú a n'es nin y a Sa séva mare y futx a Egitte, von quedaràs, fins que jo t’avise pêrqu'En Heròdes và a sercà a n'es nin per matarló. 14 Y éll se va axécà, va prênde a n'es nin y a Sa séva mare, de nit, y va sortí per Egitte, 15 y se va qu'allá fins sa mort de Heròdes; per que se complís eu qu'hey havía dit es señó per es proféta: d'Egitte vatj cridà a es méu fiy.

16 Cuand Heròdes se va donà cónta de qu'es sabis eu havían enganad, se posà molt furiós y va mandà matà a tots es nins menós de dos añs, que visquéssen en Bel·lèm y es séus redòssos. 17 Axí se va cumplí eu que Déu va dí per mitaj d'es proféta Jeremías: 18 'gròssos plòs y plañs va escoltà sa genta de Ramá. éra Raquel, que lloraba per sa morta d'es séus fiys, y no volía essê consolada'.

19 Pèp estava en Egitte, y llevonses de que morí Heròdes, un àngel de Déu se li va aparexa. 20 Y li va dí: 's'entórna ara matex a Israel junt emb so nin y sa mare, pêrque ja varen morí es que volían matà a n'es nin'. 21 Pèp, María y es nin s'en varen entornà a Israel. 22 Però Pèp va tení po d'anà a sa regió de Judèa, pêrque va sâbre que Arquelao, es fiy de Heròdes, éra es nòu réy sullà. Llavonss'es àngel de Déu li va dí a Pèp que seguís fins sa regió de Galilèa. 23. Cuand varen arribà allà, se varen essê a viure a un pobble cridad Nazarèta. Axí se va cumplí eu que Déu hey havía dita per mitj d'es profétes: 'es Messías serà cridad nazarè.

3[editar]

1. Añs llevonses, Juan es Bautista va sortí a n'es desèrt de Judèa, per predicà a sa genta. Lis deya: 2. S'entornin a Déu, pêrqu'es séu réyne s'establirà aquí molt prest' . 3. Juan éra sa persona de quí xerrava es proféta Issaías cuand va dí: 'colcú crida en es desèrta: Preparaulí es camí a n'es Señó. ¡Obriulí passa! ¡que no tròbi estorbos ! 4. Juan se vestía emb ròba féta de cabêy de camell y usava un corretja de cuyro. Manjava llagósta y mèl silvestre. 5. Móls de d'anavan a sentí a Juan. Arribavan no domés d'es redòssos d'es ríu, sinó també de sa regió de Judà y de Jerusalèm. 6. Confesavan es séus pécads y éll es batiava en es ríu. 7. A n'es veure Juan que mols farisèus y saducèus venían per qu'éll es batiàs, lis va dí: '¡vostês són uns àspits! ¿Creuen que van a escaparsê d'es càstic que Déu lis enviarà? 8. Demostrin emb sa séva condutta qu'han déxàd de pécà. 9. No pênsin que se salvaràn domés p'essê descendéns d'Abram pêrque, si Déu axí eu vòl, fins aquestas pédras asas pod convertí en familiàs d'Abram. 10. Cuand un abre no produêx bons fruyts, es séu Señó elz curta de rèl y eu créma. Déu ja estaà llest p'esbucà a es que no fan eu bò.