Evangèli de San Lluc

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1. Molt distinguid amig Teófilo: vostê sab que mols se han posad a escriure informs'acostaa de sas còasas qu'han passad êntre noltros. Sas varen escriure tal com mos sas varen contà quins varen està emb Jesús dêsde es principi. A élls, Jesús es va mandà a anunsià Sa séva mensatje. Jo taambé som estodiad emb molt d'alèrta tot eu estravengud, y creg conveniente ponerlo p'escrit, tal y com s'estravengué. Axí, vostê podrà sâbre si li han contad sa ve.

5. Zacarías va sê un capellà que va viure cuand Heròdes'es gros éra réy d'es jodíos. Prestaba servissi en es temple emb so grupo d'es capellà Abías. Sa séva dòna se cridava Isabel y éra descendent d'es capellà Aaró.

6. Isabel y Zacarías éran molt bons y obedecían tots es manaméns de Déu.

7. No tenían fiys, idò Isabel no hey havía pogud quédà embarazada y, ademés, es dos éran molt véys.

8. Cèrt díe, li và tocà a n'es grupo de capellàns de Zacarías es turno de serví a Déu en es taemple.

9. Es capellàns acostumavan anomenà a un d'es grupo per que entràs a n'es taemple de Déu y quemara incèns en s'altà. Aquesta vegada li tocó a Zacarías entrà a crémà s'incèns,

10. mentras es pobble se quédàva defòra resand.

11. De prest, un àngel de Déu se li va aparexa a Zacarías a n'es costaad dret d's'altà.

12. Cuand Zacarías va veure a s'àngel, va taení molt de pò y no va sâbre quê fé.

13. Però s'àngel li va dí: -- ¡No tenguis pò, Zacarías! Déu ha escoltad sas tévas orassións. Sa téva dòna Isabel tendrà un fiy, y eu llamarás Juan.

14. Sa séva naxement te và a fé molt felís, y mols també se alegrarán.

15. Es téu fiy và a essê molt important devant Déu. No agafarà vi ni cervéssa, y s'esperit Sant estirà emb éll dêsde antes de que nazca.

16. 'Aquest nin ferà que mols en Israel déxin de fé eu dolent y obedezcan a Déu.

17. Arribarà antes qu'es Messías, emb so matex porê y es matex esperit qu'antes va tení es proféta Elías. Sa séva mensatje ferà qu'es pares amen a Sas sévas fiyas, y qu'es desobediéns comprendan es séu fallo y seguêsquin s'etzemple d'es que sí obeyexen. Ademés, preparará a n'es pobble d'Israel per rebre a n'es Messías.

18. Zacarías li va dí a s'àngel: -- Sa méva dòna y jo som ja molt véys. ¿com sabré que taot passarà tal com díus?

19 . S'àngel li va contestà: -- Jo som Gabrièl, ajudant espéciàl de Déu. éll me va envià a donartaê aquesta bòna notissi.

20. Però com no me creíste, no vas a porê xerrà finas que suceda eu que te vatj dí.

21. Tota sa gent estava defòra, espérànd a Zacarías, y se demanava perquê no sortaía d'es temple.

22. Cuand Zacarías va sortaí, no poría xerrà y domés feya señas emb asas mans. Llavonses sa gent va comprênde que Zacarías hey havía tengud una vissió.

23. A s'acabà Sa séva taurno en es temple, Zacarías s'entornà a ca séva.

24 . Poc tens después, Sa séva dòna va quédà embarazada, y durant cinc mésos no va sortaí de sa casa, idò pensava:

25. '¡ Déu ha fet axò emb jò per que sa gent ja no me desprecie' !