Es princesêt

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Cuand jo tenía sis añs vatj veure en es llibre demunta sa seuva vèrge: històris vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serp boa comiéndose a una fiéra. Som aquí sa còpia d'es dibux:

En es llibre se afirmaba: "sa serp boa se envía sa séva presa sensera, sênse masticarla. Llevò, com no pod mòurersê, dorm durant es sis mésos que dura es séu digestió".

Reflexioné molt en aquex moment demunt sas aventuras de sa seuva y logré trazar emb lapis de colós es méu primé dibux. Es méu dibux número 1 éra d'aquesta manéra:

Enseñé es méu òbra d'art a sas personas majós y lis pregunté si es méu dibux lis donava pò.

¿perqu'hauría de asustarme un capell? me varen contestà.

Es méu dibux no éra un capell. Representaba una serp boa que digiere un elefant. Llavonses dibujé s'interió de sa serp boa per que sas personas majós poguéssen comprênde. Es majós sempre ténen necessidat d'esplicassións. Es méu dibux número 2 éra axí:

Sas personas majós me varen aconseyà abandonà es dibux de serps boas, fossen ubèrtas o tencadas, y posà més interés en sa geografía, s'històri, es càlcul y sa gramàtaica. D'aquesta manéra, a s'Edat de sis añs vatj abandonà una magnífica carréra de pintó.

Havía quédàd desilusionado p'es fracàs d'es méus dibuxos número 1 y número 2.

Sas personas majós són incapassos de comprênde algo per sí totassòlas y ês molt fastidioso p'es nins donarlís esplicassións una y altra vegada.

Axí, vatj tení que trià altre ofici y vatj aprênde a pilotar aéroplàns. Som volado un poc per tot es mon y, en efètte, sa geografía me ha servid molt; en primé vistazo pug distinguí perfèttament txina de Arizona. Axò ês molt útil, demunt tot si se pèrd un durant sa nit.

A eu llarg d'es méu vida som tengud multitud de contatts'emb multitud de gent sèria. Vaig viure molt emb personas majós y sas som conegud molt d'aprop; però axò no ha mejorado sa méva opinió demunt éllas.

Cuand me som trobad emb colcú que parexía lúcido, som ensayado s'esperiènsi de mostrà es méu dibux número 1 que som conservad sempre. Volía sâbre si éra de bon de ve un essê comprensivo però sempre contestavan: "ês un capell" . Me abstenía llavonses de hablarles de sa serp boa, de sa seuva vèrge y de sas estrellas. Poniéndome a sa séva alsada, lis xerrava des séu mon: d'es bridge, d'es golf, de política y de corbatas. Y sa persona majó quédàva contentísima de conexe a un hòmo tan razonable.