Epístola a Tito

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

1[editar]

1. Estimad Tito: jo te vatj ajudà a confià n'El Bon Jesús, y per assò éts per jo com un vertadé fiy. Tú y jo confiam en Déu; per assò jo li demàn a éll, qu'ês nostaro pare, y a'L Bon Jesús, nostro salvadó, que te plenin des séu qu'enseña nostara relligió. Axí estaràn seguros de rebre sa vida etèrna que Déu nostro salvadó và promete dêsde fa molt de taens. Y sabêm que Déu no diu mentidas. En es moment qu'éll va considerà oportú, me va donà aquex mensatje y me va demanà qu'eu anunciara a es demés. Eu que Tito devía fé en Creta.

5. Te vatj déxà en s'isla de Creta per que resolguéssas es probblémas pendénas, y per que anomenassas líders en sas iggleasis de cada pobble. Tal y com te vatj dí,

6. Un líder de s'igglesi deu essê colcú a n'es que no se li pugui acusà de res dolenta. Deu essê hòmo d'una totassòla dòna, y es séus fiys han creure n'El Bon Jesús y essê obediéns .

7. Déu lis ha comisionad a es líders de s'igglesi que vigilen es feyna de tots, per que tot se faji bé. Per assò, no han essê tiranos , ni enfadarsê emb facilidat , ni engatarsê. Tampoc han essê violéns, ni tramposos n'es séus negòssis.

8. A n'es contrari, emb gust han rebre en ca séva a quins es visiten, y fé sempre eu bò. Han pensà bé sas còasas antes de férlâs, y essê justs, sans y disciplinads en tot.

9. No hauràn creure ni enseñà altre mensatje que no sigui es vertadé mensatje rebud de Déu. Axí podràn animà a altres per mitaj de sa bòna enseñansa y convènsa a es que se opòsen a élla.

10. Pêrque per sullà caminan mols que no obeyexen sa vertaadéra enseñansa, sinó que enganan a es demés emb Sas sévas enseñansas beneytas. Axò pansa, demunt tot, emb colcúns de vostês que insistexen en seguí pratticand sa circuncisión.

11. No es déxis enseñà, pêrque confonen a familis senseras, y eu fan domés per goñà dobbés.

12. Va sê un d'es pròpis profétes de Creta es que va dí: 'aquéxa genta de Creta ês mentidéra, golafre y pererosa. Se portan com animals sauvatjes' .

13. ¡ y ês ve! per assò tens que reñà molt d'a aquestaa aula de gent y aydal·lá, per que tórni a confià en El Bon Jesús com ês degud.

14. Aydal·lós a no déxà atensió a manaméns daus per gent mentidéra, ni a rondayas inventadas p'es jodíos.

15. Es que obeyexen sincérament a El Bon Jesús considéran que tot ês bò. Però no heyà res bò p'es que no obeyexen ni confían en éll, idò domés pênsan còsas dolentas y no lias remord sa conciènsi.

16. Díuen que conexen a Déu però, cuand veym es malament que fan, sabêm qu'assò no ês cèrt. Són odiosos y desobediéns, incapassos de fé algo bò.

2[editar]

1. Però tú, Tito, has d'enseñà eu qu'ês corrètte.

2. A es personas majós, dilís qu'han essê responsabbles, qu'han controlà Sas sévas desitjos y pensà bé eu que van a fé . També han confià en Déu, estimà a es demés, y taení sempre passiènsi.

3. Diles a sas ancianas que se comportin com personas que aman a Déu. No han essê xaferdéras ni engatarsê sinó, més bé, essê un bon etzemple per sas dònas més joves

4. y enseñarlís a estimà a's séus hòmos y fiys.

5. També han enseñarlís a pensà bé eu que van a fé y a essê madònas de sí matéxas, a escoltà bé a Sa séva famili y sujetarse a es séu hòmo . Axí ningú podrà xerrà malamenta d'es mensatje de Déu.

6. També dilís a es joves que aprênguin a controlà es séus doléns desitjos.

7. Tú matex tens qu'essê un bon etzemple en tot. Enseñaulís a fé es bé y, cuand eu fajis, féu emb seriedat y honestidad.

8. Diguês sempre eu bò, y axí ningú podrà criticartê. Si fas eu que te dig, es qu'estàn en contra nostara sentiràn vergoña y no podràn xerrà malamenta de noltros.

9. A es membres de s'igglesi qu'encara són esclàus, dilís que obedezcan sempre a Sas sévas amos, y que siguin amabbles y no discutin res.

10. No han robà, sinó essê totalment honests, per que tots vegin eu hermosa qu'ês s'enseñansa acostaa de Déu nostro salvadó. Déu ês bò y mos dona una nòva vida

11. Déu ha demostrad cuant madò a tota es mon,

12. Idò lis ha oferid sa possibilidat de salvarsê d'es càstic que merexen. Aquex amó de Déu mos enseña qu'hem déxà de fé es malamenta, y no desitjà eu dolent de aquest mon. També mos enseña qu'hem viure en aquest mon essênd honests y fidèls a Déu, y pensand bé eu que feym.

13. Axí hem viure mentras arriba aquex díe felís y maravellós que tots espéràm, cuand se manifestará nostro gran Déu y salvadó Bon Jesús.

14 . éll va volê morí per rescatarmós de tot eu dolent y per purificarmós de nostros pécads. A n'es férhó, mos va convertaí en Sa séva pobble, en un pobble decidid a fé es bé.

15. Enseña aquestas còsas emb tota autaoridat per animà y correggí a asa genta. No dónguis motíu per que te faltin es respètte.

3[editar]

1. Enrecordalís a es germàns de s'igglesi qu'han obeí a es governàns y a sas autoridats d'es país. Que siguin obediéns en tot y estiguin sempre disposts a fé es bé.

2. Que no xèrrin malament de ningú ni discutin. Que siguin amabbles emb tots y mostrin humildat en Sa séva taratto emb so demés.

3. Antes, noltros matéxos érem innoràns y desobediéns, y anavam perduds. Fêyam tot eu dolent que se mos s'estravenía per divertirmós. Varem anà esclàus d'aquéxos doléns desitjos. Érem doléns y envejosos . Tot es mon mos tenía rabi, y noltros també teníam rabi a's demés.

4. Però Déu, nostro salvadó, mos va enseñà qu'éll ês bò y estima a tots en es mon,

5. Y mos và salvà. Però no pêrque havéssem fet algo bò, sinó pêrque mos estimava y va volê ajudarmós. Per mitj d'es porê de s'Esperit Sant mos và salvà, mos và purificà de tots nostros pécads, y mos va donà nòva vida. ¡Va sê com si hubiéramos nascud de nòu!

6. Grassis a'L Bon Jesús, nostro salvadó, Déu mos va donà s'Esperit Sant.

7. No eu merexíam, però éll mos va acetatà y mos va donà sa seguridat de que tendrêm sa vida etèrna tan espéràda.

8. Axò ês ve, y vuy que insistêsquis en enseñarló, per qu'es que confían en Déu se dediquin a fé eu qu'ês bò. Aquestas còsas ajudan a tots y són bònas.

9. Però no te pòsis a discutí demunt pardaladas, ni déxis atensió a sas legendas que xèrran de nostros antepassads. No t'enfadis ni berais emb ningú domés per xerrà de sa lley de Moissés. Aquéxas diascusións són inútils y no menen a res.

10. A es que sempre estaàn bereyand en s'igglesi, cridalís s'atensió una o dos vegadas. Si no te fan cas, llevêt d'élls.

11. Pods està seguro de qu'aquéxa genta ha déxàd de creure en sa vertaadéra enseñansa, y sas sévas pròpias pécads demostran que són culpabbles .

12. Vatj a mandartê a Artemas o a Tíquico. Tan prest un d'élls arribi, fé tot eu possibble per vení a visitarmê en Nicópolis, pêrque sullà pêns passà s'hivèrn.

13. Ajuda en tot a n'es missè Zenas, y també a Apolo. Donalís tot eu que necessitin per seguí es séu viatje, y cuyda de que no lis falte res.

14. Es nostros han aprênde a fé eu qu'ês bò, y ajudà a altres. Axí viuràn com personas útils.

15. Tots es qu'estàn emb jò te envían saludos. Saluda a tots nostros amigs de s'igglesi. Desitj de tot co que s'amó de Déu es acompañi sempre.