Don Quixote

De Baleateca
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Dins un lloquet de la Mancha (y sas derreras que tench com s'anomena), hi vivia no fa molt de temps un hidalgo d'aquells que solien tenir sa llansa derrera sa porta, un escut de's temps d'ets avis, un cavall magre y un ca falaguer. De sa seua hisenda; tres parts se'n anavan en so menjá y s'altre en so vestí. Menjava bollit en mes vaca que anyell es mit die y picat es vespra; òssos salats es dissaptes;es divenres cuinava llantias, y matava cualque colomi per afagitó des diumenjes. Sa vestia en jupa de paño pardo, calsas y pantoflas de vellut es dies de festa; y es fenés, duia buréll de's mes fi.